Bin

Det finns såväl sociala bin som solitära. Humlorna är sociala bin där bara drottningarna övervintrar (se separat bildspel om humlor). Tambin (honungsbin) är sociala men där övervintrar alla individer utom hanarna som dör efter parningen. Solitära bin har inga drottningar utan alla honor är fertila. Det finns ca 260 arter solitära vildbin i Sverige. Tyvärr är ett 80-tal hotade. Insektsgifter, växtgifter, igenväxning av marker, monokulturer och brist på lämpliga boplatser är tänkbara orsaker.